My hero Poloz Mukuch

My hero’s name is Poloz Mukuch. He is very brave and smart, but he is not agile. He was born on May 4. He has a helmet on his head to help him see where his enemies are. There is a bracelet in his hands that strengthens him. He has clothes on his body, if you shoot him with a pistol, his body will not be damaged. At his feet is a device that allows him to walk on the walls like a Spider-man. He has a substance in his hand that helps him see at night.

Գործնական աշխատանք

Բարև ձեզ: Այսօր ես կչափեմ այս դարակը:

Նրա չափումներն են՝ երկարություն 92 սմ, լայնություն 44 սմ, բարձրություն 73 սմ:

92 x 44 x 73 = 295504

Մակերևույթի մակերես՝

92 x 73 = 6716

44 x 92 = 4048

44 x 73 = 3212

(6716 + 4048 + 3212) x 2 = 27952

Ես նաև որոշեցի չափել այս տարածական մարմինը

Նրա չափումներն են՝ բարձրություն 45 սմ, երկարություն 62 սմ, լայնություն 50 սմ:

45 x 50 x 62 = 139500

Մակերևույթի մակերես՝

62 x 50 = 3100

45 x 62 = 2790

45 x 50 = 2250

(3100 + 2790 + 2250) x 2 = 16280