My hero Poloz Mukuch

My hero’s name is Poloz Mukuch. He is very brave and smart, but he is not agile. He was born on May 4. He has a helmet on his head to help him see where his enemies are. There is a bracelet in his hands that strengthens him. He has clothes on his body, if you shoot him with a pistol, his body will not be damaged. At his feet is a device that allows him to walk on the walls like a Spider-man. He has a substance in his hand that helps him see at night.

Գործնական աշխատանք

Այսօր ես չափերիզի միջոցով չափեցի իմ ուղղանկյունանիստի տեսք ունեցող դարակի ծավալը, դրանով պարզեցի, թե այն որքան տեղ է զաբեցնում, ինչպես նաև դրա տարողությունը:

Դարակի չափումներն են՝

երկարություն՝ 92 սմ, լայնություն՝ 44 սմ, բարձրություն՝ 73 սմ:

Դարակի ծավալը՝ 92 x 44 x 73 = 295504 սմ խոր.

Այժմ հաշվենք նաև դարակի մակերևույթի մակերեսը՝

92 x 73 = 6716 սմ քառ.

44 x 92 = 4048 սմ քառ.

44 x 73 = 3212 սմ քառ.

(6716 + 4048 + 3212) x 2 = 27952 սմ քառ.