Գործնական աշխատանք

1.Բառերի ընդհանուր մասերի (արմատները) գտի՛ր, դրանց ուղիղ ձևերը գրիր և տրված բառերը բացատրիր:

Օրինակ՝ բարեսիրտ, բարեկամ,  բարեսեր, բարետես: Արմատն  է՝ բարի:

Բարեսիրտ — բարի սիրտ ունեցող: Արմատ = բարի

Բարեկամ — բարին կամեցող:

Բարեսեր — բարին (բարի բան) սիրող:

Բարետես — բարի (գեղեցիկ) տեսք ունեցող:շ

ա) Կտցաձև — կտուցի նման
Կտցահարել — կտուցով խփել
Կտցաչափ — կտուցի չափ

բ) Ուղղագրություն — ճիշտ գրելաձև
Ուղղագիծ — ուղիղ գիծ
Ուղղամիտ — ճիշտ մտածող
Ուղղություն — գործողության ճանապարհ

գ) Ուղեկից — ուղեկցող
Ուղևոր — ճամփորդ

2.  Բառակապակցություննե՛ր կազմիր՝ հարցում արտահայտող բառի փոխարեն տրված գոյականները կամ  նրանցով կազմված բառակապակցությունները  գրելով:

Պառկել ո՞րտեղ:Պառկել Ծովափում
Պառկել մահճակալին
Պառկել անդունդի եզրին
Պառկել գետի ափին
Պառկել անտառի բացատին
Պառկել անկողնում
Պառկել հիվանդանոցում