Արմատ, ածանց,  հոդակապ 

 

Ա․Արմատը բառի հիմնական իմաստն արտահատող մասն է, հիմքը: Արմատը արտահայտում է բառի հիմնական իմաստը և չի բաժանվում բաղադրիչների:

Օրինակ՝ թագարմատից ունենք թագավոր, անթագ, թագուհի բառերը:

Բ․Բառի վերջից կամ  սկզբից ավելացող մասնիկները, որոնք փոխում են բառի իմաստը և կազմում նոր բառեր, կոչվում են ածանցներ:

Օրինակ՝ տուն-անտուն, գիրգրություն, խմորխմորեղեն:

Այս բառերի անությունեղեն մասնիկները ածանցներ են:

Գ․ Ա ձայնավորը, որն իրար է կապում բաղադրյալ բառի տարբեր բաղադրիչները, կոչվում է հոդակապ օրինակ՝ ծով+ա+նկար

Առաջադրանքներ՝

1.Տրված բառերը կազմող մասերն առանձնացրո՛ւ: Արմատներն ընդգծիր:

Օրինակ՝ մայրություն – մայր + ություն

Անամոթ — Ան + ամոթ

ամպոտ —  ամպ + ոտ

քարոտ — քար + ոտ

օդային — օդ + ային

դժգոհ — դժ + գոհ

հեռավոր — հեռ + ավոր

բարություն — բար + ություն

գրավոր — գր + ավոր

անորոշ — ան + որոշ

տհաճ — տ + հաճ

 

  1. Գտիրհետևյալ բառերի ընդհանուր արմատները:

ամառանոց, ամառային- ամառ
ջերմություն, ջերմանավ- ջերմ
նավահանգիստ, նավավար- նավ
վարիչ, վարել, ղեկավար- վար
հազարավոր, հազարամյակ- հազար

  1. 3.Կազմիրնոր բառեր հետևյալ արմատներով ու ածանցներով՝

քար, հող, դաս, տուն, երկար, հերոս, սխալ

ային, արան, ավոր, անք, ավուն

Տնային, դասարան, երկարավուն, հերոսավոր, սխալանք, հողային:

  1. Բառաշարքիցառանձնացրո՛ւ  հոդակապ ունեցող բառերը(կան բառերորոնցում հոդակապ չկա)։ Հոդակապ ունեցող բառերում գունավորի՛ր արմատները և հոդակապը։

Օրինակ՝Հյուրախաղհյուր+ա+խաղ

Օձաձուկ — Օձ + ա + ձուկ                          Օձաձուկ — Օձ + ա + ձուկ

Լայն արձակ

Մրգահյութ

փորձանոթ

հողագունդ

արծաթագործ

նախշազարդ

ալրաղաց

հայազգի

ծաղկափոշի

նույնարմատ

Ծառատունկ

Օձ + ա + ձուկ

Մրգ+ա+հյութ

Հող+ա+գունդ

Արծաթ+ա+գործ

Նախշ+ա+զարդ

Ծաղկ+ա+փոշի

Ծառ+ա+տունկ:

 

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s