English

Choose the right word.
A husband and wife had no children (had, had no).
One day they found a boy in a flower (a boy, a girl).
He had a green coat (yellow, green).
He had yellow trousers (red, yellow).
He had a yellow hat (yellow, white).
His mother made little boots (big, little).
She gave Tom a needle for a sword (sword, shield).
She gave Tom button for a shield (button, needle).

 

Choose the right form.

Tom played computer games yesterday (plays, played).
Mother is making a cake in the kitchen now (makes, is making).
Mr. Brown washes his car every week (washes, is washing).
The boys watched a football game last week (watched, are watching).
Mrs. Smith grows flowers in her garden (grows, is growing).
He does his lessons after dinner (is doing, does).
Jack reads many English books last year (read, reads).

Use the verbs in brackets in the correct form.

Jimmy usually (gets up) early in the morning.
The teacher (is writing) new words on the chalkboard
now.
Mary (cleaned) her room yesterday.
We usually (watch) TV in the evening.
The children (are playing) in the yard now.
Last week Tom and Suzy (visited) their grandparents.

Շունն ու կատուն (New)

 

Կատուն շան վրա ծիծաղելով ասաց
— Ինչ անշնորհք շուն ես դու ամբողջ օրը պարկած հանգստանում ես:
— Իսկ դու կատու —  ինչ ես անում,- հարցրեց շունը:
— Մի՞թե չգիտես թե ինչ եմ անում, ես քեզ նման պարապ — սարապ չեմ հաչում: Ես օրը
մեկ մուկ եմ բռնում:
— Գիտեմ գիտեմ:
— Բայց դու ինչ ես անում, դու, որ իմ մի մուկը քիչ ես համարում:
— Ես ինչ որ անում եմ քեզ պես չեմ բարձրաձայնում: Ես գլուխս քաշ գցած,
պահակեմ եմ կանգնում և երեխաներին եմ զվառճացնում: Գիտե՞ս ինչ է պահակը ինչ է զվարճացնելը: Դա կատվի գործ չէ: Եվ շունը պոչը թափահարելով անցավ իր գործին