Սասուցի Դավիթը (3-րդ ճյուղ)

Էս դարում Մըսըր անհաղթ ու հզոր
Մըսրա Մելիքն էր նըստած թագավոր։
Հենց որ իմացավ՝ էլ Մըհեր չըկա,
Վեր կացավ կըռվով Սասունի վըրա։

Շարունակել կարդալ “Սասուցի Դավիթը (3-րդ ճյուղ)”