Հայոց լեզու 5 — ի առաջադրանքներ

Ա — րա — հետ, կա — ծան, հե — րոս, բե — րան — բաց, ար — կա — ծա — յին, Ար — դա — րա — դատ, կար — գա — պահ, հեր — թա — կան, մա — տա — կա — րա — րել , Ա — զատ — ա — սեր։

 

Տե — րև = տերև, Ա — րև — մուտք = արևմուտք, Ա — րև — կող = արևկող, Տա — թև = Տաթև

Տե — րե — վա — թափ = տերևաթափ, Անձ — րե — վա — յին = անձրևային, Ա — րե — վոտ = արևոտ, Հե — վալ = հեվալ, Բե — վե — ռա — յին = բևեռային, Ձե — վա — կան = ձևական, Թե — վա — վոր — Թևավոր, Ո — ղե — վոր = ուղևոր, Սե — վա — նալ — Սևանալ։

 Սևուկ , թեթևություն , անձրև, բարևել, կարևոր, արևշող, թևանցուկ, տևական, թեթև:

Սև — ուկ, թե — թև — ութ — յուն, ան — ձրև, բար — և — ել, կար — և — որ, ար — և — շող, թև — ան — ցուկ, տև — ակ — ան, թե — թև:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s